Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Bruselské konečné řešení pro nutrie (a další "nepůvodní" zvířata)

31. 07. 2016 21:21:38
Evropská komise přijala seznam "invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii", které mají být v EU vyhubeny. Kdo je na tomto seznamu smrti? Nutrie, mýval, nosál, americké druhy veverek a další zvířata.

V posledních letech se na našich vodních tocích zabydlely nutrie říční, sympatičtí velcí hlodavci původně z Jižní Ameriky. Staly se oblíbenými mazlíčky lidí, kteří je chodí krmit podobně jako vodní ptáky. Nevytlačují místní starousedlé živočišné druhy, nijak netrápí vodohospodáře, jsou příjemnými společníky pro většinu místních obyvatel. Přesto někomu tento tvor leží v žaludku – eurokratům v Bruselu! Evropská komise nedávno zařadila nutrii říční na seznam „invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii“[1], což je černá listina zvířat a rostlin určených v Unii k vyhubení.

Seznam smrti

K vydávání seznamu „invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii“ je zmocněna Komise na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.

Platí, že živočišné a rostlinné druhy zařazené na černý seznam se nesmějí záměrně a) přivážet na území Unie, a to včetně převozu přes toto území pod celním dohledem; b) držet, a to ani v případě, že jsou drženy v oddělených prostorách; c) chovat, a to ani v případě, že jsou drženy v oddělených prostorách; d) přepravovat do, z nebo v rámci Unie, s výjimkou přepravy druhů do zařízení v souvislosti s eradikací; e) uvádět na trh; f) využívat či vyměňovat; g) nechat rozmnožovat, pěstovat nebo kultivovat, a to ani v případě držení v oddělených prostorách; h) uvolňovat do životního prostředí. Jednoduše řečeno: je zakázán dovoz, prodej, směna, chov.

Dojde-li k proniknutí těchto zakázaných rostlin a zvířat do EU, nařízení předpokládá jejich rychlé zjištění a „eradikaci“, jíž se rozumí „úplné a trvalé vymýcení populace invazních nepůvodních druhů letálními nebo neletálními prostředky“, tj. vyhubení! „Při uplatňování eradikačních opatření členské státy zaručí, že použité metody umožňují účinně dosáhnout úplného a trvalého odstranění populace dotčeného invazního nepůvodního druhu, přičemž je náležitě zohledněno lidské zdraví a životní prostředí, zejména v souvislosti s necílovými druhy a jejich stanovišti, a je zaručeno, že zvířata jsou ušetřena jakékoli zbytečné bolesti, úzkosti či utrpení.“

Výjimkou z povinnosti rychlé „eradikace“ jsou situace související se značně rozšířenými živočichy či rostlinami, kdy a) vyhubení je technicky neproveditelné, jelikož dostupné metody eradikace nelze uplatnit v prostředí, v němž jsou invazní nepůvodní druhy usídleny nebo b) náklady by byly dlouhodobě mimořádně vysoké a neúměrné přínosům eradikace nebo c) metody eradikace nejsou k dispozici nebo k dispozici jsou, ale mají velice závažné nepříznivé dopady na lidské zdraví, životní prostředí nebo jiné druhy. Členský stát, který se chce odvolat na některou z těchto výjimek, oznámí své rozhodnutí Komisi spolu s podklady. Komise může takové rozhodnutí zamítnout (vlastně by se dalo říci vetovat), pokud se domnívá, že podmínky nejsou splněny; v takovém případě je členský stát povinen vyhubení provést. Pokud Komise rozhodnutí členského státu nevetuje, tento pak musí zavést alespoň regulační opatření. Ta „sestávají z fyzických, chemických nebo biologických činností s letálními či neletálními účinky provedených za účelem eradikace, kontroly populace nebo izolace populace invazního nepůvodního druhu“.

Jsou zavedena přechodná opatření pro chov zvířat, která mají jejich vlastníci před jejich zařazením na seznam smrti. Nekomerční vlastníci (např. běžní chovatelé) mohou chovat tato zvířata do okamžiku přirozené smrti zvířete, a to za podmínky, že zvířata jsou držena v oddělených prostorách a jsou zavedena veškerá vhodná opatření, aby se zaručilo, že se nemohou rozmnožovat nebo uniknout. Komerční vlastníci (např. prodejci, zemědělci) musí potlačit svůj chov do dvou let od zařazení zvířete na seznam; během této lhůty musí zvířata usmrtit nebo prodat nebo je darovat do výzkumných ústavů či do zařízení pro ochranu ex situ.

Agenda potlačování invazních nepůvodních druhů

Agendu potlačování tzv. „invazních nepůvodních druhů“ rozvíjí Komise už řadu let. Už v roce 2008 vydala sdělení s názvem Plán strategie EU pro invazivní druhy[2]. V něm staví jako problém skutečnost, že následkem úmyslného i neúmyslného působení člověka dochází k přenosu rostlin a živočichů z jejich původního prostředí do vzdálených koutů světa, kde pokud se zabydlí, údajně mohou narušovat místní životní prostředí, s dopadem na lidské zdraví a vážnými ekonomickými účinky. Komise zde staví jako problém mj. skutečnost, že „americká veverka šedá [...] v mnoha oblastech Evropy vytlačuje původní rezavou veverku obecnou [...], americký rak signální [...] nahrazuje původního evropského raka [...] a některé druhy papoušků, které dnes obsazují mnohá evropská města, konkurují původním ptačím druhům“.

V preambuli výše uvedeného nařízení č. 1143/2014 se uvádí: „Značná část nepůvodních druhů se [...] může stát druhy invazními a takovéto druhy mají závažné nepříznivé dopady na biologickou rozmanitost a související ekosystémové služby, ale i jiné sociální a hospodářské dopady, a těmto dopadům je třeba předcházet. [...] Invazní nepůvodní druhy představují jednu z hlavních hrozeb pro biologickou rozmanitost a související ekosystémové služby, zejména v zeměpisně a evolučně izolovaných ekosystémech, jako například na malých ostrovech. Rizika, která tyto druhy představují, mohou být umocněna intenzivnějším celosvětovým obchodem, dopravou, cestovním ruchem a změnou klimatu. [...] Kromě toho mohou mít invazní nepůvodní druhy také závažný nepříznivý dopad na lidské zdraví a hospodářství. Biologickou rozmanitost a související ekosystémové služby, lidské zdraví či hospodářství ohrožují pouze živí jedinci nebo jejich části, které se mohou rozmnožovat, a proto by se pouze na ně měla vztahovat omezení podle tohoto nařízení.“

Šílenství bruselských „ředitelů zeměkoule“ na pozadí migrační krize

Potlačování „invazních nepůvodních druhů“ je bizarní téma samo o sobě a je ukázkou nebetyčné nepokory a arogance unijních „ředitelů zeměkoule“. Ti mají neustále potřebu přetvářet přirozený běh věcí ve jménu svých politických vizí. Kdyby podobní „nadlidé“ vládli Evropě v době zámořských objevů, nikdy bychom nemohli pěstovat brambory, papriky, rajčata, slunečnice, kukuřici, dýně, tabák nebo třeba fazole, jejichž „zavlečení“ by přece nikdy nemohli připustit.

Pozoruhodný rozměr získává tato agenda na pozadí migrační krize. Jednak se může zdát být neuvěřitelné, že v době kdy Evropa čelí této katastrofální situaci, Brusel najde čas a kapacity na libůstky tohoto typu. Zadruhé, k migrantům, kteří přicházejí masově z naprosto odlišného kulturního prostředí, a mezi kterými pronikají i teroristé, zločinci, sexuální predátoři a aspiranti na pohodlný život ze sociálních dávek, Brusel neuplatňuje nic, co by se jen vzdáleně podobalo opatrnému přístupu k nepůvodním rostlinám a živočichům.

Komise ve sdělení Evropský program pro migraci z května 2015 uvádí: „Lidé v dějinách vždy migrovali z jednoho místa na druhé. Evropských břehů se lidé pokoušejí dosáhnout z různých důvodů a různými cestami. Hledají zákonné způsoby, ale riskují rovněž své životy, aby unikli politickému útlaku, válce a chudobě, a také aby dosáhli sloučení svých rodin, zakládali podniky, získávali znalosti a vzdělávali se. Za každou migrací lze nalézt jiný příběh. [...] Naší neodkladnou povinností je chránit ty, kteří potřebují pomoc. Utrpení tisíců migrantů riskujících životy, aby přepluli Středozemní moře, nás všechny šokuje. [...] Evropa by měla být i nadále útočištěm pro ty, kdo prchají před pronásledováním, jakož i atraktivní destinací pro talentované a podnikavé studenty a výzkumné i jiné pracovníky.“[3] V programovém dokumentu Zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné možnosti z dubna 2016 Komise dodává: „Evropské země si budou i nadále neoblomně stát za dodržováním svých právních a morálních závazků vůči těm, kdo potřebují ochranu před válkou a pronásledováním. S ohledem na vývoj své demografické situace budou muset využívat příležitosti a výhody přilákání zahraničních talentů a kvalifikované pracovní síly. [...] V souladu s globálními cíli Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 uznáváme pozitivní příspěvek migrantů k růstu podporujícímu začlenění a mnohorozměrnou realitu migrace, jež vyžaduje soudržnou a komplexní reakci.“

Jean-Claude Juncker ve svém poselství o stavu Unie 9. září 2015 prohlásil: „Jedná se především o otázku lidskosti a lidské důstojnosti. V případě Evropy jde rovněž o historickou spravedlnost. My Evropané bychom neměli zapomenout na to, že Evropa je kontinent, na němž byl takřka každý někdy uprchlíkem. Naše společné dějiny jsou poznamenány miliony Evropanů, kteří utíkali před náboženským či politickým pronásledováním, válkou, diktaturou nebo útlakem. [...] Evropa dnes představuje v očích žen a mužů na Blízkém východě a v Africe paprsek naděje a přístav stability. Na to bychom měli být hrdí, a ne mít z toho obavy. Dnešní Evropa je i přes řadu rozdílů mezi jejími členskými státy zdaleka nejbohatším a nejstabilnějším kontinentem na světě. Máme prostředky, abychom pomohli těm, kteří prchají před válkou, terorem a útlakem.“[4]

Není to všechno šílené? Myslím, že jde o další z nepřeberného množství ukázek toho, že rozumného uspořádání v Evropě nelze dosáhnout na základech současné Unie, ale pouze na jejích troskách.

Galerie unijních desperátů

Spolu s nutrií se na seznamu smrti ocitlo dalších 22 živočišných druhů: burunduk páskovaný, hlavačkovec Glenův, ibis posvátný, kachnice kaštanová, krab říční, muntžak malý, mýval severní, nosál červený, promyka malá, rak červený, rak mramorový, rak orconectes virilis, rak pruhovaný, rak signální, skokan volský, sršeň asijská, střevlička východní, veverka liščí, veverka Pallasova, veverka popelavá, vrána domácí a želva nádherná. (V seznamu jsou názvy uvedeny jen latinsky bez překladu do jazyků členských států – snad, aby nebudily nežádoucí pozornost širší veřejnosti.)

Pohlédněme do tváře tvorů, kteří nás údajně tolik ohrožují:

_________________________

[1] Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.

[2] COM(2008) 789 final [3.12.2008].

[3] COM(2015) 240 final [13. 5. 2015].

[4] Juncker J.-C.: Stav Unie v roce 2015: Je čas na čestné jednání, jednotu a solidaritu, SPEECH/15/5614, http://europa.eu [10. 9. 2015].

Autor: Tomáš Břicháček | neděle 31.7.2016 21:21 | karma článku: 33.30 | přečteno: 3186x

Další články blogera

Tomáš Břicháček

Uprchlické kvóty 2 roky poté (III): Důvody nezdaru

Proč vlastně uprchlické kvóty skončily fiaskem? / Třetí díl seriálu k druhému výročí a ke konci kvót.

21.9.2017 v 20:00 | Karma článku: 13.04 | Přečteno: 227 | Diskuse

Tomáš Břicháček

Uprchlické kvóty 2 roky poté (II): Splněny asi tak z 20 %

Namísto 160 tisíc migrantů se za dva roky podařilo přerozdělit jen cca 30 tisíc. / Druhý díl seriálu k druhému výročí a ke konci kvót.

18.9.2017 v 20:00 | Karma článku: 21.51 | Přečteno: 601 | Diskuse

Tomáš Břicháček

Uprchlické kvóty 2 roky poté (I): Už to máme za pár

Uprchlické kvóty končí v září. Tedy měly by. Evropský parlament a Komise se snaží jejich časovou působnost natáhnout účelovým výkladem. / První díl seriálu k druhému výročí a ke konci kvót.

17.9.2017 v 9:00 | Karma článku: 39.09 | Přečteno: 1968 | Diskuse

Tomáš Břicháček

Junckerův vítr v plachtách aneb naděje na reformu EU vyhasly

Junckerova „jednotnější, silnější a demokratičtější Unie“ nenabízí nic jiného než více centralizace a další posun doleva. Juncker a Timmermans jsou asi takoví reformátoři jako Biľak s Indrou.

14.9.2017 v 20:00 | Karma článku: 42.70 | Přečteno: 3224 | Diskuse

Další články z rubriky Občanské aktivity

Patricie Kossevová

Když jste prožili něco špatného v životě, tak můžete beztrestně lhát .....konstatoval soud

Máte špatný životní úděl? Tak to vůbec není až tak k zahození. Můžete totiž škodit a lhát /i do médií/ a nikdo Vás nepotrestá ...který soudce by trestal člověka, kterého už potrestal život krutě sám? aneb reálný příběh dnešní doby

21.9.2017 v 19:45 | Karma článku: 16.31 | Přečteno: 546 | Diskuse

Bedřich Dvořák

Proč platíte u zubaře tisíce a bude hůře?

Roman Šmucler se stal šefem stomatologické komory. A tak nám vysvětlil, že bude hůř.Kdyby řekl,že zubaři na tom chtějí být lépe,tak by to bylo možná větší pravda.Ono to s tím doplácením k čemukoliv je přežívající bolševismus.

21.9.2017 v 18:24 | Karma článku: 22.73 | Přečteno: 703 | Diskuse

Adam Mikulášek

Zákon musí platit i pro anarchisty!

Obvodní soud pro Prahu 3 bude řešit, zda pro-imigrační squatteři z žižkovské kliniky budou platit 360 000 Kč za neoprávněné užívání budovy po vypršení roční nájemní smlouvy.

21.9.2017 v 10:14 | Karma článku: 37.72 | Přečteno: 1031 | Diskuse

Karel Trčálek

Míšení kultur je obohacující, píše se v tomto článku

Kdoví, kdo všechno si tento můj článek přečte, a kdoví, co všechno z toho vyvodí! Možná jsem ho měl nechat rovnou přeložit do němčiny nějakým rodilým mluvčím

20.9.2017 v 18:17 | Karma článku: 11.61 | Přečteno: 771 | Diskuse

NESEHNUTÍ

Malé velké triky pro inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem

V poslední době často potkávám bezradné vyučující, v jejichž třídě se najednou ocitlo dítě s odlišným mateřským jazykem. Často si neví rady, jak je integrovat do kolektivu a jak podporovat kolektiv, aby je přijal.

20.9.2017 v 18:01 | Karma článku: 8.20 | Přečteno: 880 | Diskuse
Počet článků 128 Celková karma 29.66 Průměrná čtenost 1435

Právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé. Publicista věnující se evropské integraci, kulturní válce a příležitostně dalším tématům. Osobní stránky: http://www.cs-retromusic.net/brichacek.htmNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.